5 januari 2015
Isidora

Nieuwe wetgeving arbeidsrecht per januari 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is deels per 1 januari 2015 ingevoerd. Deze wet is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de positie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW (werkloosheidswet) aan het werk te krijgen.

Met welke wijzigingen moet je als werkgever rekening houden?

Proeftijd

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken. Voor langere tijdelijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijft een proeftijd wel mogelijk. Een oplossing zou dan kunnen zijn om een contract voor 6 maanden + 1 dag af te sluiten.

Concurrentiebeding en relatiebeding

In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Van zulke omstandigheden is sprake als het beding een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft. Wanneer daarvan sprake is, moet je in het concurrentiebeding aangeven waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Het belang van jou als werkgever moet concreet worden omschreven. Zonder die motivatie is het concurrentiebeding nietig en geldt dus niet. Overigens geldt deze nieuwe regel ook voor het relatiebeding, dat op grond van de wet gelijkwaardig is aan een concurrentiebeding.

Overigens is het verstandig om in andere gevallen dan tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook aanbeveling op te nemen waarom je als werkgever een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opneemt. In een eventuele procedure heeft de rechter dan een handvat waaraan hij kan toetsen.

Aanzegtermijn bij contract voor bepaalde tijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer wordt je als werkgever verplicht je te houden aan een aanzegplicht. Dit houdt in dat je de werknemer minimaal een maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Laat je dit na dan ben je een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één bruto-maandsalaris.

Informeer je de werknemer te laat dan ben je een vergoeding verschuldigd voor de resterende duur van de maand (naar rato). De werknemer moet binnen twee maanden na einde arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de vergoeding.

Yuki, Bright Accounting

Stap nu over
© 2020 The Yuki Company