5 juli 2016
Isidora

Wanneer wel of niet bijtellen voor een (bestel)auto?

Als je als werkgever een auto ter beschikking stelt aan je werknemer en hij of zij de auto ook mag gebruiken om privé kilometers mee te maken, dan moet daar bijtelling bij het loon van je werknemer gerekend worden. Het maakt niet uit of je als werkgever eigenaar bent van deze auto of dat de auto bijvoorbeeld geleased wordt. We hebben de belangrijkste en meest voorkomende situaties op een rijtje gezet.

Wat is bijtelling nou precies?

Als je werknemer een zakelijke auto ter beschikking gesteld krijgt, waar ook privé mee gereden worden mag, is dat eigenlijk een vorm van loon in natura. Over dit loon moet loonbelasting betaald worden. Hier wordt een waarde aangehangen en deze wordt bij het loon van de medewerker opgeteld. Over de totale waarde van de bijtelling en het bruto loon, wordt vervolgens de loonbelasting berekend.

Hoeveel de bijtelling bedraagt, hangt af van de uitstoot van CO2 van de auto:

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
4% bijtelling 0
15% bijtelling meer dan 0, maar niet meer dan 50
21% bijtelling meer dan 50, maar niet meer dan 106
25% bijtelling meer dan 106

Bovenstaande tabel geldt voor auto’s die in 2016 op naam zijn gezet. Als er sprake is van een lager percentage dan 25%, dan geldt het betreffende percentage voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin het kenteken is afgegeven. Wordt een auto op 7 maart op naam gesteld, dan begint de 60-maandsperiode op 1 april. Voor auto’s die voor 2016 op naam zijn gesteld kunnen andere percentages gelden. Zie hiervoor de tabellen op de site van de Belastingdienst.

Auto ouder dan 15 jaar

De bijtelling wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto. Ténzij een auto ouder is dan 15 jaar. In dat geval wordt de bijtelling 35% van de waarde van de auto is het dagelijks verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen kan je de dagwaarde van de auto nemen of zorgen dat je met offertes/advertenties van 3 of meer vergelijkbare auto’s kunt aantonen wat de waarde van de auto is. Ook voor milieuvriendelijke auto’s van 15 jaar of ouder geldt een aangepast percentage:

CO2-uitstoot per kilometer Percentage van de
waarde in het
economisch verkeer
0 gram 14%
50 gram of minder
en meer dan 0 gram
25%
106 gram of minder
en meer dan 50 gram
31%
Meer dan 106 gram 35%

Eigen bijdrage medewerker

Je kan je medewerker een eigen bijdrage laten betalen voor het privégebruik van de auto. Deze eigen bijdrage wordt dan in mindering gebracht op de bruto bijtelling. De bijtelling kan echter nooit negatief worden. Als de eigen bijdrage hoger is dan de bijtelling, dan wordt de bijtelling op € 0,00 gesteld. De eigen bijdrage wordt ook daadwerkelijk netto bij de medewerker ingehouden.

Geen bijtelling (bij niet meer dan 500 privé km per jaar)

Als je medewerker op kalenderjaar basis (van januari t/m december dus) niet meer dan 500 privékilometers rijdt, dan hoef je niets bij het loon van de medewerker te tellen voor het privégebruik. Als de auto voor een kortere periode beschikbaar wordt gesteld, moeten deze kilometers naar rato teruggerekend worden.

Voorbeeld: je werknemer heeft een auto van 1 april tot en met 30 juni en rijdt in die periode 100 privékilometer. Omgerekend naar een kalenderjaar zou dat neer komen op 12 maanden / 3 maanden x 100 kilometer = 400 privékilometers. Er hoeft dus geen bijtelling berekend te worden.

Voorbeeld: je werknemer heeft een auto van 1 april tot en met 30 juni en rijdt in die periode 150 privékilometer. Omgerekend naar een kalenderjaar zou dat neer komen op 12 maanden / 3 maanden x 150 kilometer = 600 privékilometers. Er moet dus over de maanden april, mei en juni bijtelling berekend worden.

Op de volgende manieren kan je onder andere bewijs aanleveren dat er helemaal niet of niet meer dan 500 privékilometers gereden worden:

 • Met een sluitende rittenregistratie die je werknemer bij jou inlevert. Hierin moeten de volgende zaken zijn opgenomen:
  • Het merk van de auto
  • Het type van de auto
  • Het kenteken van de auto
  • De periode waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft
  • De ritgegevens (een rit is de enkele reisafstand tussen 2 adressen)

Als je hiervoor gebruik maakt van een systeem met het Keurmerk RitRegistratie, dan gaat de belastingdienst er vanuit dat de rittenregistratie sluitend is. Ze kunnen dan alleen nog controles uitvoeren om te kijken of een rit daadwerkelijk zakelijk of privé was.

 • Je werknemer kan ook een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen bij de belastingdienst. Als werkgever is het voldoende om een kopie van deze verklaring in de administratie te bewaren. De bijtelling mag dan, vanaf het moment waarop de verklaring ontvangen is, achterwege gelaten worden. De werknemer zal echter nog altijd moeten kunnen bewijzen dat er niet meer dan 500 privékilometers gereden worden per kalenderjaar.
 • De (bestel)auto wordt op een afgesloten bedrijfsterrein achter gelaten buiten werktijd waardoor hij niet privé gebruikt kan worden.
 • Het betreft een bestel auto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, bijvoorbeeld omdat er alleen een bestuurdersstoel in zit en de bevestigingspunten voor de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. Mochten er met deze auto tóch privé kilometers gemaakt worden, dan moet de bijtelling op een andere manier berekend worden. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.

Voor bestelauto’s en rijinstructeurs kan een vereenvoudigde rittenregistratie toegepast worden. Voor meer informatie kijk je op de site van de Belastingdienst.

Als je in de autobranche werkt en je medewerkers hebben beschikking over meerdere auto’s, dan kan het lastig zijn het voordeel van het privégebruik vast te stellen. De belastingdienst heeft hier een handreiking voor gemaakt die je hier kan downloaden.

Wisselend gebruik bestelauto

Als je meerdere medewerkers hebt die afwisselend gebruik maken van een bestel auto, dan mag je hier als werkgever de eindheffing op toepassen. Dat betekent dat er niet per medewerker bijtelling tot het loon gerekend hoeft te worden en er hoeft ook geen rittenregistratie bijgehouden te worden. Deze eindheffing is 300 euro per bestelauto per jaar en komt voor kosten van de werkgever.

Let op: Deze eindheffing mag alleen toegepast worden als het om een bestelauto gaat. Níet als het om een personenauto gaat waar wisselend gebruik van wordt gemaakt.
Indien er een personenauto wisselend gebruikt mag worden zal er een rittenregistratie moeten worden bijgehouden voor de gereden kilometers. Eventuele privékilometers zullen per medewerker moeten worden bijgeteld indien deze per medewerker meer dan 500 kilometer per jaar bedragen. Nogal een rompslomp dus om bij te houden.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Samen met je medewerker kan je een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto aanvragen bij de belastingdienst. Je hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden. Wel moet je zorgen dat er bewijs stukken zijn zoals werkbonnen of afspraken waaruit blijkt dat de auto zakelijk gebruikt wordt.
Eventuele wijzigingen in het gebruik (andere auto, of toch privé kilometers ermee rijden) moeten uiteraard tijdig worden doorgegeven aan de belastingdienst.
Als blijkt dat er een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven en er tóch privé met de bestelauto gereden wordt, dan zal er alsnog een bedrag bij het loon van de medewerker worden bijgeteld en er kan ook een boete opgelegd worden.

Tip: De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de werkgever verhoogt het inkomen van de medewerker. Het zou daarom zo kunnen zijn dat de bijtelling gevolgen heeft voor inkomensafhankelijke regelingen zoals het kindgebonden budget en de zorg-, huur-, of kinderopvang toeslag.

All you need is Yuki

Stap nu over
© 2019 The Yuki Company