Gebruikersvoorwaarden Yuki

1. Definities

1.1. Administratie: alle financiële en aanverwante Data die de basis vormen voor de balans en verlies- en
winstrekening van één rechtsvorm.
1.2. Afnemer: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf danwel een
rechtspersoon die gebruik maakt van de Yuki Diensten op basis van een eigen Overeenkomst met Yuki of
op een andere basis gebruik maakt van de Yuki Diensten zonder de tussenkomst van een Partner.
1.3. Data: de gegevens en informatie vervat in schriftelijke en/of elektronische document(en) alsmede die
documenten zelf.
1.4. Gebruiker: de Partner of Afnemer die gebruik maakt of heeft gemaakt van de Yuki Diensten. Met
Gebruiker kan afzonderlijk de Partner of afzonderlijk de Afnemer worden aangeduid, maar ook in
voorkomende gevallen de Partner en de Afnemer gezamenlijk. In het geval een bepaling slechts
betrekking heeft op ofwel een Partner, ofwel een Afnemer, zal de Partner respectievelijk de Afnemer als
zodanig worden vermeld.
1.5. Gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van Yuki die onderdeel uitmaken van iedere
Overeenkomst die door Yuki is aangegaan en die van toepassing zijn op ieder gebruik dat de Gebruiker
van de Yuki Diensten maakt.
1.6. Eindgebruiker: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf danwel een
rechtspersoon die via (de tussenkomst van) een Partner gebruik maakt van de Yuki Diensten en daartoe
met de Partner een overeenkomst is aangegaan.
1.7. Overeenkomst: de verbintenis(sen) tussen Gebruiker en Yuki met betrekking tot de Yuki Diensten.
1.8. Partijen: Yuki, Partner en/of Afnemer gezamenlijk.
1.9. Partner: een administratie- of accountantskantoor dat de Yuki Diensten gebruikt voor boekhoudkundige
verwerkingen van de administratie van haar klanten.
1.10. Website: de website van Yuki, toegankelijk via de URL http://www.yukiworks.nl.
1.11. Yuki: Yuki Works B.V.
1.12. Yuki Diensten: hiertoe behoren het Yuki Platform, het Yuki Domein en de Yuki Services alsook slechts
onderdelen daarvan.
1.13. Yuki Domein: domein is een afgescheiden gebied op het Yuki Platform waar alle samenhangende
administraties van één Afnemer worden beheerd en opgeslagen.
1.14. Yuki Platform: het door Yuki ontwikkelde digitale platform voor herkenning, verwerking en archivering van
administratieve documenten in een boekhoudkundige omgeving met bijbehorende dienstverlening.
1.15. Yuki Services: de aan het Yuki Platform verwante diensten en de overige door Yuki te verrichten diensten.
1.16. Yuki Software: alle functionaliteit van de softwareapplicaties waarmee via het Yuki Platform de
administratieve verwerkingen en rapportages kunnen worden gerealiseerd.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze Gebruikersvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst die door Yuki is aangegaan en zijn van toepassing op ieder gebruik dat de Gebruiker van de Yuki Diensten maakt. Indien De Eindgebruiker (via een Partner) gebruik maakt van de Yuki Diensten, dan zal de Partner ervoor zorgdragen dat deze Gebruikersvoorwaarden onderdeel van de overeenkomst van de Partner met de Eindgebruiker zullen uitmaken danwel ervoor zorgdragen dat de daaruit voortvloeiende verbintenissen met betrekking tot het gebruik van de Yuki Diensten ook op de Eindgebruiker van toepassing zullen zijn.

2.2. Yuki is gerechtigd de gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de Gebruiker. Yuki zal Gebruiker tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan hij opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien Gebruiker niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen wijziging schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, dan wordt Gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

3. Aanbieding en Overeenkomst

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven op de Website of in een offerte van Yuki zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2. Eventueel na de plaatsing en acceptatie van de opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze elektronisch of schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

3.3. Het staat Yuki vrij om zonder opgave van redenen en op ieder moment een Gebruiker of Eindgebruiker niet te accepteren en/of de door Gebruiker op basis van de Overeenkomst geplaatste opdracht(en) niet te aanvaarden. Yuki zal Gebruiker daarvan alsdan onverwijld in kennis stellen.

4. Prijzen

4.1. Alle door Yuki gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van Gebruiker komen.

5. Betalingen

5.1. Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschieden alle betalingen door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor Gebruiker verplicht is Yuki te machtigen. Voor de Afnemer geldt dat machtiging plaatsvindt door middel van het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden bij het geven van de opdracht tot het verlenen van de Yuki Diensten. Voor de Partner geldt dat de machtiging door of middels de Overeenkomst plaatsvindt, tenzij daarin expliciet een andere betalingsregeling is vastgelegd.

5.2. Facturering vindt voor het eerst plaats gedurende de eerste week van de volgende maand nadat een nieuwe Administratie formeel is geregistreerd in een Yuki Domein. Ná de opstart van een Administratie vindt facturering plaats in de eerste week van een nieuwe maand. Voor de Partner geldt dat de eerste facturering door Yuki zal plaatsvinden in de eerste week van de volgende maand na het sluiten van de Overeenkomst.

5.3. Indien de Gebruiker de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Yuki toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt Yuki zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het Yuki Domein te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van de Gebruiker.

5.4. Als Gebruiker zijn betalingsverplichtingen jegens Yuki niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Yuki. Gebruiker is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarop
betaling is uitgebleven.

5.5. Alle kosten die Yuki zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn volledig voor rekening van Gebruiker. De door Yuki gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

5.6. Yuki is gerechtigd de met Gebruiker overeengekomen vergoedingen jaarlijks te verhogen. Deze verhoging wordt ten minste één maand voor de inwerkingtreding van de verhoging medegedeeld via het Yuki Platform of op een andere wijze. De Gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verhogingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (2015=100).

6. Duur en einde samenwerking

6.1. De Overeenkomst met een Partner wordt aangegaan voor de daarin afgesproken duur. Opzegging van de samenwerking dient schriftelijk of per e-mail plaatste vinden.

6.2. De Overeenkomst met een Afnemer wordt per maand verlengd. Opzegging van die Overeenkomst dient vanuit het Yuki Platform plaats te vinden. Opzegging per telefoon of e-mail is niet toegestaan. De opzegging wordt geëffectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

6.3. Het gebruik dat de Eindgebruiker maakt van de Yuki Diensten zal eindigen op het moment dat de Overeenkomst en samenwerking tussen Yuki en de Partner wordt beëindigd, tenzij Yuki op verzoek van de Eindgebruiker de gebruikersrelatie met de Eindgebruiker voortzet en het betreffende domein rechtstreeks in gebruik geeft aan de Eindgebruiker waarmee deze een Afnemer wordt. Het gebruik dat de Eindgebruiker maakt van de Yuki Diensten zal evenmin eindigen indien de Eindgebruiker (tijdig) overstapt naar een andere partner van Yuki en deze de Eindgebruiker opneemt in zijn kantooromgeving op het Yuki Platform.

6.4. Tenzij in de Overeenkomst met de Gebruiker een langere opzegtermijn is opgenomen, kan Yuki de Overeenkomst met de Gebruiker beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

6.5. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Yuki gerechtigd de Overeenkomst c.q. de samenwerking met de Gebruiker zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Gebruiker de Overeenkomst of zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden niet nakomt dan wel indien Yuki uit de omstandigheden mag afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

6.6. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Gebruiker surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard danwel een verzoek daartoe is ingediend alsmede indien de WSNP op Afnemer van toepassing wordt.

6.7. Yuki is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging van de Overeenkomst en/of de samenwerking tussen Yuki en Gebruiker en sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit.

7. Yuki Platform en Data

7.1. Yuki legt voor Partner een kantooromgeving aan op het Yuki Platform, waarin door Partner domeinen ter beschikking kunnen worden gesteld aan de (indirecte) eindgebruikers. Yuki legt voor Afnemers op het Yuki Platform een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking. De bedoelde kantooromgeving en het bedoelde domein is te benaderen via https://www.yukiworks.nl

7.2. Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreukrisico’s, neemt Yuki passende technische en organisatorische maatregelen om de Data die worden verwerkt in en via de Yuki Platform en het Yuki Domein ten behoeve van de Gebruiker te beveiligen en beveiligd te houden.

7.3. Yuki besteedt de hosting van het Yuki Platform uit aan een professionele hosting provider. De gegevens die door Gebruiker in het Yuki Platform of Yuki Domein zijn ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheerstaat van die derde partij. De Gebruiker is daarvan op de hoogte gebracht en stemt met deze partij in.

7.4. Yuki heeft met voornoemde provider de infrastructuur zo ingericht dat op jaarbasis een uptime van 99,5% gerealiseerd kan worden. Yuki is niet aansprakelijk als de uptime lager uitvalt.

7.5. Yuki laat (de invoer van) de gegevens die door de Gebruiker op het Yuki Platform of in het Yuki Domein zijn ingevoerd dubbel opslaan op gescheiden locaties zodat die gegevens zo goed als mogelijk worden geborgd.

7.6. Yuki zorgt er daarnaast voor dat er back-ups worden gemaakt van de Data van Gebruiker. De volgende back-ups worden gemaakt: (a) elk uur een incrementele back-up; (b) elke nacht een totale back-up; (c) elke maand een historische back-up. Het terugzetten van individuele back-ups behoort niet tot de standaard dienstverlening van Yuki en kan enkel tegen een extra vergoeding worden uitgevoerd.

7.7. De Gebruiker heeft, met inachtneming van de uptime, toegang tot de ingevoerde Data en de daarop gebaseerde boekhouding gedurende de duur van de Overeenkomst. De door Gebruiker aangeleverde Data alsmede de inhoud van de boekhouding kan door Gebruiker zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de Data nog beschikbaar voor een periode van zes
maanden, gedurende welke periode de Gebruiker in de gelegenheid zal zijn om de Data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. Deze periode van zes maanden is slechts bedoeld voor de Dataportabiliteit en geeft de Gebruiker geen recht op ander gebruik van de Yuki Diensten (zoals het voeren van een boekhouding).

7.8. De Gebruiker en Eindgebruiker dienen zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Yuki rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door Gebruiker of Eindgebruiker ingevoerde Data of voor de voor of namens Afnemer of Eindgebruiker ingevoerde gegevens.

7.9. Yuki mag administratieve Data, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), gebruiken voor analysedoeleinden. Yuki zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt van Gebruikers op generlei wijze anders (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

8. Persoonsgegevens

8.1. Yuki sluit met de Gebruiker in het kader van de verwerking van persoonsgegevens de bij de Overeenkomst gevoegde verwerkersovereenkomst af, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG.

8.2. Gebruiker vrijwaart Yuki voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen en/of met betrekking tot de via het Yuki Platform verwerkte persoonsgegevens, die tegen Yuki mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

8.3. Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Yuki met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze Gebruikersvoorwaarden.

9. Gebruiksregels

9.1. De Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de Data ordelijk en georganiseerd en op regelmatige basis in het Yuki Platform wordt aangeleverd c.q. ingevoerd. Als leidraad en handleiding kunnen daarvoor de helppagina’s op de Website worden geraadpleegd. De Partner zorgt ervoor dat de Data van Eindgebruiker op de in dit artikellid bedoelde wijze wordt aangeleverd c.q. ingevoerd.

9.2. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door Yuki gecreëerde functionaliteit of voorziening ter controle of bewaking van zijn Administratie, zoals een kwaliteitsdashboard, dan geldt die functionaliteit of voorziening als hulpinstrument waaraan geen rechten door Gebruiker kunnen worden ontleend.

9.3. De Gebruiker dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld elektronisch of schriftelijk aan Yuki door te geven.

9.4. Partner dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

9.5. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Yuki Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of de Gebruikersvoorwaarden.

9.6. De Gebruiker is verplicht om bij het gebruik van het Yuki Platform en het Yuki Domein, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze zijn bestemd.

9.7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Data die hij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Partner is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de Data die door de Eindgebruiker wordt aangeleverd of ingevoerd.

9.8. De Afnemer is gehouden alle gegevens en bescheiden die Yuki overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Yuki Diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

9.9. Yuki is uitdrukkelijk gerechtigd bij (het vermoeden van) overtreding van het bepaalde in dit artikel, de registratie en/of het domein van de Gebruiker te verwijderen en/of de toegang van de Gebruiker of de Eindgebruiker tot het Yuki Platform of het Yuki Domein tijdelijk of permanent te blokkeren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op Yuki, de Yuki Software, het Yuki Platform en het Yuki Domein en de daarop betrekking hebbende informatie zijn het exclusieve eigendom van Yuki. Alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) Yuki en de Yuki Diensten zijn eveneens het exclusieve eigendom van Yuki. Geen van de in de Overeenkomst of deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Gebruiker.

10.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Yuki te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Gebruiker evenmin toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Yuki of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren (waar ook ter wereld).

10.3. Yuki vrijwaart de Gebruiker voor elke schadevergoeding en kosten waartoe de Gebruiker ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden met betrekking tot de Yuki Diensten. Deze vrijwaring geldt slechts indien Gebruiker Yuki onmiddellijk schriftelijk van (de aankondiging van) een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt en Gebruiker Yuki toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en een schikking te treffen. De vrijwaring geldt voorts slechts indien Gebruiker daarbij op eerste verzoek van Yuki alle relevante informatie en andere medewerking aan Yuki verstrekt.

10.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat voor de aansprakelijkheid van Yuki voor een inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals bedoeld in dit artikel, hetgeen geldt wat in dit artikel en artikel 11 is opgenomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is Yuki slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

11.2. Elke aansprakelijkheid van Yuki is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheids- en cybersecurityverzekering door de verzekeraar voor de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door Yuki te dragen eigen risico. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schade toebrengende gebeurtenis.

11.3. Indien onder de in het vorige artikellid genoemde verzekering geen uitkering voor een schadegebeurtenis plaatsvindt omdat het niet onder de dekking valt en Yuki is wel ernstig toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van op haar rustende verplichtingen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de Gebruiker aan Yuki heeft betaald in de zes maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis.

11.4. Yuki is nimmer aansprakelijk voor: indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan Yuki voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad) en ongeacht of Yuki in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.5. Yuki is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Yuki Diensten.

11.6. Yuki is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of internet-verbindingen van Gebruiker of van derden alsmede van Yuki.

11.7. Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Yuki Software en het Yuki Platform niet 100% beveiligd kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn alsmede dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

11.8. Gebruiker vrijwaart Yuki voor vorderingen of aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of de Gebruikersvoorwaarden, dan wel uitvoering daarvan door Yuki, tenzij Gebruiker deze aanspraken jegens Yuki met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.

11.9. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade te beperken onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) om Yuki zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.

12. Geheimhouding

12.1. Zowel Gebruiker als Yuki zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere Partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

12.2. Zowel Gebruiker als Yuki nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende Partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie, indien die informatie of gegevens:
12.2.1. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de verstrekkende partij werden verkregen;
12.2.2. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de verstrekkende partij;
12.2.3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
12.2.4. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de verstrekkende partij is geschonden.

12.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsautoriteit, op voorwaarde dat de ontvangende Partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

12.4. Zowel Gebruiker als Yuki staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door Partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

13. Uitsluiting

13.1. Geen andere of nadere verbintenissen (zoals garanties, toezeggingen, voorwaarden) zijn van kracht tussen Partijen dan die in de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden zijn vastgelegd. Yuki wijst dergelijke – niet expliciet of impliciet overeengekomen – garanties, toezeggingen of voorwaarden af, ongeacht of deze wel of niet uit de wet voortvloeien.

14. Overmacht

14.1. Zowel Gebruiker als Yuki zijn niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, met uitzondering van een verplichting tot betaling, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Yuki en stakingen.

14.2. Indien Yuki bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de Gebruiker gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Overige bepalingen

15.1. Yuki kan haar rechten of plichten uit hoofde van de Overeenkomst of deze Gebruikersvoor-waarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

15.2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met deze Gebruikersvoorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de Gebruiker respectievelijk het adres van Yuki, zoals vermeld in de Overeenkomst.

15.3. Indien enige bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Gebruiker en Yuki zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

15.4. Vertraging of verzuim van de zijde van Yuki met betrekking tot het jegens de Gebruiker geldend maken van enig recht dat Yuki op grond van deze Gebruikersvoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien Gebruiker afstand doet van een recht dat hij op grond van deze Gebruikersvoorwaarden heeft, houdt dit niet in dat Gebruiker ook in een volgend geval afstand van dat recht of van andere rechten doet of moet doen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien Partijen een geschil niet in minnelijk overleg tot een oplossing kunnen brengen, zal dat ter beslechting aan de rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.

Yuki, Bright Accounting

Ik wil een demo
© 2022 The Yuki Company